Du er ikke logget ind
Forside Fælleskøb Varer Arrangementer Min side Om vinklubben
Vinklubben
Bestyrelsen
Vedtægter
Kontakt

Vedtægter for Bankdatas Vinklub pr. 22. marts 2010

§1


Foreningens navn er: BANKDATAs Vinklub


§2


Foreningens formål er:


 • At fremme interessen for vin blandt Bankdatas medarbejdere.

 • At øge medlemmernes viden om og kendskab til vin gennem afholdelse af arrangementer, der kombinerer teori (foredrag) og praksis (smagning).

 • At opbygge et lille "vinbibliotek" af vinlitteratur og andet relevant materiale, som kan hjemlånes af medlemmerne.

 • At indsamle gode tilbud på vin og -tilbehør samt koordinere fælles indkøb heraf.


§3


Som medlem kan optages enhver, der er ansat i Bankdata eller medlem af Bankdatas seniorklub.


§4


Kontingentet, som fastsættes af den årlige generalforsamling, betales månedligt forud.

Ved indmeldelse kan bestyrelsen kræve et engangsbeløb.

Foreningens midler skal anbringes på en konto i et pengeinstitut, hvorfra der kun kan hæves af kassereren eller af et bestyrelsesmedlem med fuldmagt til kontoen.


§5


Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst, men tilbagebetaling af kontingentet finder ikke sted.


§6


Regnskabsåret er kalenderåret - dog går første regnskabsår fra klubbens start til og med 31/12 1992.


§7


Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes èn gang årligt inden udgangen af marts måned. Datoen bekendtgøres 1 måned i forvejen, og endelig dagsorden udsendes til samtlige medlemmer senest 14 dage før.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og suppleanter.

 7. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.

 8. Eventuelt.


§8


Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan kun de forslag komme til afstemning, som er optaget på den udsendte dagsorden samt ændringsforslag hertil.


§9


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Kun medlemmer er stemmeberettigede. Ved afstemning om vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer.


§10


Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig ved at vælge en formand, en kasserer og en sekretær.

Et bestyrelsesmedlem vælges for en toårig periode, første gang er halvdelen af bestyrelsen dog på valg igen efter 1 år. På generalforsamlingen vælges hvert år en eller flere suppleanter samt en revisor og revisorsuppleant.


§11


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§12


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst otte dages varsel.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når mindst tyve procent af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom ledsaget af formuleret forslag til behandling. Kun de formulerede forslag kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest tre uger efter begæringens fremsættelse


§13


Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Denne ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Hvis forslaget om opløsning er vedtaget med 3/4 af stemmerne, uden at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Her kan opløsningen besluttes med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer.

På den ekstraordinære generalforsamling træffes der afgørelse om afvikling af foreningens aktiver. Det er en betingelse, at disse kommer medlemmerne til gode, og at en eventuel kontantbeholdning anvendes til indkøb af vin eller -tilbehør til medlemmerne.


§14


Hvert medlem kan invitere èt ikke-medlem til et arrangement. Hvis arrangementet foregår på Bankdata, gælder for såvel medlemmer som ikke-medlemmer, at de er omfattet af de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser.


§15


Arrangementer afholdes så vidt muligt i Bankdatas kantine. Er der flere tilmeldte til et arrangement, end kantinen kan rumme, fjernes det nødvendige antal tilmeldte fra tilmeldingslisten efter følgende regler:


 • Medlemmer har fortrinsret for ikke-medlemmer

 • De tilmeldte prioriteres i tilmeldingsrækkefølge

 • Medlemmer, der af pladshensyn ikke kan deltage i et arrangement, har fortrinsret til klubbens næste arrangement.


§16


Prisen for at deltage i et arrangement fastsættes fra gang til gang af bestyrelsen. For hvert deltagende medlem giver klubben et tilskud, for således at sikre medlemmerne den lavest mulige arrangementpris. Ikke-medlemmer betaler fuld pris.


§17


Sidste tilmeldingsfrist til et arrangement er også sidste afbudsfrist. Personer, der sender afbud efter denne dato, vil derfor blive afregnet den fulde arrangementspris.Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 31. marts 1992

bankdatas vinklub - erritsø bygade 102 - 7000-fredericia